Tento web používá k personalizaci reklam soubory cookies, které mohou sbírat některé vaše osobní údaje. S jejich užitím souhlasím / nesouhlasím. Více informací.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné od 20.06.2019

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi dodavatelem a objednateli, kteří uzavřeli smlouvu po datu 20.06.2019.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 20.06.2019

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi dodavatelem a objednateli, kteří uzavřeli smlouvu po datu 20.06.2019.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní společnost READYALL s.r.o.,je obchodní společností jejíž vnitřní poměry se řídí právem České republiky.READYALL s.r.o.,vydává dle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“). 

1.2. Vzájemná práva a povinnosti níže uvedených smluvních stran jsou upraveny těmito VOP a v oblasti osobních údajů dokumentem Zásady ochrany osobních údajů.

2. Smluvní strany

2.1. Dodavatel:     READYALL s.r.o.,
                 IČ: 026 92 490,
                 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
                 sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1,
                 Bankovní spojení: 18020704/5500, účet veden u Raiffeisen Bank a.s.
				 Korespondenční adresa: READYALL s.r.o., Třída Tomáš Bati 87, 760 01 Zlín

2.2. Objednatel: 	fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti uzavře s dodavatelem smlouvu, jejímž předmětem je zveřejnění informací o objednateli, poskytnutí webového prostoru objednateli a vytvoření profilu objednatele na portálu www.estavebnici.cza poskytnutí dalších plnění dle těchto VOP. www.estavebnici.cz je internetový portál, který nabízí webový prostor pro reklamu a propagaci služeb podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, zejména architektům, řemeslníkům, stavebním firmám a dalších podnikatelů, které se zabývají stavební dokumentací, opravami, rekonstrukcemi a stavebními prácemi.

2.3. Objednatel má možnost zvolit objednávku v kategoriích Basic, Professional, Ultimate. Dle těchto jednotlivých kategorií mu bude poskytnut rozsah služeb.

3. Definice pojmů

3.1. Profilem se rozumí souhrn informací, které jsou zveřejněny dodavatelem o objednateli na portálu www.estavebnici.cz. Zveřejněnými informacemi jsou zejména: jméno a příjmení u fyzické osoby, je-li objednatelem fyzická osoba, název právnické osoby, je-li objednatelem právnická osoba, adresa sídla objednatele nebo jeho provozovna, na které jej mohou navštívit zákazníci, IČ, DIČ, telefonický kontakt - pevná linka, mobilní telefon, odkaz na webové stránky (webový portál), zejména předá-li takový odkaz objednatel dodavateli. V profilu dále může být uvedeno jméno kontaktní osoby, případně ceník, logo a fotografie. V rámci profilu si objednavatel může vkládat slevy na své služby a vystavovat reklamní sdělení a slevové poukazy pro své klienty. V rámci profilu má objednatel právo mít zveřejněn odkaz na mapu. 

3.2. Změnu informací a úpravu vlastního profilu může objednatel učinit pomocí telefonické podpory dodavatele, e-mailem řádně zaslaným dodavateli na adresu info@estavebnici.cz, přihlášením na svůj profil na základě přihlašovacích údajů, nebo SMS zprávou zaslanou na tel. kontakt uvedený v těchto obchodních podmínkách. Nakládání s informacemi, které obsahují osobní údaje, je upraveno dokumentem Zásady ochrany osobních údajů.

3.3. Profil je zařazen do konkrétního kraje dle sídla objednatele, není-li dohodnuto mezi objednatelem a dodavatelem jinak. Umístění profilu do jiných krajů, než je sídlo objednatele, není v základní ceně služby. 

3.4. Vytvořený profil je zařazen do jednoho okresu v kraji, do kterého byl zařazen dle bodu 3.3. těchto VOP, není-li mezi objednatelem a dodavatelem dohodnuto jinak.

3.5. Zařazení dle služby - profil je zařazen do konkrétních služeb, dle dohody dodavatele s objednatelem. V případě, že nastavení objednatel neprovede, zařadí dodavatel objednatele do kategorií dle předmětu podnikání objednatele. Objednatel má právo být zařazen pouze do těch kategorií, ve kterých reálně vykonává činnost a je schopen v místě provozovny nebo sídla poskytnout třetím osobám své služby. Registruje-li se objednatel do kategorie, ve které není schopen poskytnout třetím osobám své služby, považuje se to za hrubé porušení těchto obchodních podmínek.

3.6. Základní službou se rozumí zveřejnění v příslušném kraji dle sídla objednatele, okresech a službách.

3.7. Pozicí se rozumí aktuální pořadí umístění profilu objednatele, a to vždy dle konkrétního kraje, okresu a služby.

3.8. TOPováním se rozumí placená služba, kterou je objednateli zajištěna vždy jedna z 1. – 6. pozice, a to buď dle služby, dle kraje nebo dle okresu. Profily na 1. – 6. pozici jsou pevně určeny a dodavatel je není oprávněn měnit. Aktuální ceny TOPování jsou uvedeny v ceníku, který je dostupný ZDE.

4. Popis služby

4.1. Každému registrovanému objednateli je vytvořen profil dle čl. 3.1. těchto VOP na dohodnuté pozici, tzn. v kraji, okresu a službě. Profil objednatele je zpravidla řazen za poslední zveřejněný profil ostatních zákazníků. Konkrétní pozice může být dále upravena nebo změněna na základě dohody mezi smluvními stranami. 

4.2. Konkrétně určenou pozici není dodavatel bez souhlasu objednatele oprávněn v průběhu poskytování služby měnit, ledaže by tuto pozici zvýšil. Zároveň však platí, že pozice může být změněna tehdy, pokud si v dané službě, kraji, nebo okresu zakoupí jiný objednatel TOPování. 

4.3. Dodavatel nezveřejní informace uvedené objednatelem, jestliže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, v rozporu s dobrými mravy, ohrožují veřejný pořádek nebo jsou způsobilé přivodit dodavateli či třetím osobám škodu, poškodit dobré jméno či dobrou pověst dodavatele či třetích osob, nesouvisí s tématikou portálu www.estavebnici.cz, nebo jinak zasahují do práv třetích osob.

5. Rozsah poskytovaných služeb

Rozsah poskytovaných služeb dodavatelem objednateli dle jednotlivých kategorií spolupráce
					Basic		Professional		Premium
Vizitka					Ano		Ano			Ano

Základní popis				Ano		Ano			Ano

Kompletní popis služeb			Ne 		Ano			Ano
					
Slider *				Ne		Ano			Ano

Logo					Ne		Ano			Ano

Fotografie				Ne		Ano			Ano

Články					Ne		Ano			Ano

Vlastní účet				Ne		Ano			Ano

Editace informací zdarma		Ne		Ano			Ano

Kontaktní formulář			Ne		Ano			Ano

Zadání poptávky				Ne		Ano			Ano

Prodej sezónních nabídek		Ne		Ano			Ano

Vytvoření FB profilu			Ne		Ano			Ano

Plánování příspěvků na FB		Ne		Ano			Ano

Telefonické objednávky 	 		Ne		Ano			Ano

Aktivní zajišťování zákazníků		Ne		Ano			Ano

Navrhování příspěvků			Ne		Ne			Ano

Propagace +				Ne		Ne			Ano

Garance vrácení peněz			Ne		Ne			Ano


Vysvětlivky: 
Vizitka: Vizitka vždy obsahuje název subjektu, telefon, adresa	

Základní popis: Základním popisem se rozumí pouze stručný popis firmy, který může objednatel na profilu zveřejnit

Kompletní popis služeb: Popis služeb objednatele bez omezení délky textu
					
Slider: Dodavatel poskytuje objednateli možnost vložení velkého obrázku na vlastní profil včetně poskytnutí výběru z kvalitních a profesionálních fotografií

Logo: Dodavatel poskytne objednateli v rámci profilu možnost vložení loga

Fotografie: Dodavatel v rámci zde uvedeného poskytne možnost vkládání jakýchkoliv fotografií, vyjma fotografií porušujících práva dodavatele či třetích osob

Články: Dodavatel objednateli vytvoří a poskytne odborné a PR články. Cena za PR článku viz ceník ZDE.

Vlastní účet: Dodavatel poskytne objednateli možnost přihlášení a editace informací na webovém profilu zákazníka přímo 

Editace informací zdarma: Dodavatel poskytne objednateli možnost zdarma editovat a vkládat informace do profilu

Kontaktní formulář: Kontaktním formulářem umístěným na profilu objednatele se rozumí formulář, který přímo přeposílá dotazy a poptávku jednotlivým zájemcům o služby objednatele.

Zadání poptávky: Poptávka a její zprostředkování Touto službou se dodavatel zavazuje objednateli poskytnout na profilu objednatele formulář, který je označen jako „zadání poptávky“. Prostřednictvím zde uvedeného formuláře si mohou třetí osoby objednat/rezervovat/poptat poptávku/službu. 

Prodej sezónních nabídek: Dodavatel objednateli zajistí poptávku a zprostředkování prodeje sezónních nabídek Touto službou se dodavatel zavazuje objednateli poskytnout na profilu objednatele formulář, který je označen jako „“sezónní nabídka“. Prostřednictvím zde uvedeného formuláře si mohou třetí osoby objednat/rezervovat/poptat sezónní nabídku. 


Vytvoření Facebookového profilu: Dodavatel pak vytvoří objednateli stránku na sociální síti facebook a zajistí mu vložení základních informací o firmě a základní poradenství o možnostech prezentace na facebooku, dle dohody s objednatelem. Vytvoření facebook profilu, je součástí smlouvy na 24 měsíců, ale v případě, že objednatel neprojeví zájem o vytvoření, profil na facebooku nebude vytvořen. V ceně vytvoření facebooku je jeden základní příspěvek. Společnost ReadyAll, s.r.o. není vlastníkem společnosti facebook inc. a neodpovídá za fungování jejich služeb. Cena za vytvoření fb profilu viz ceník ZDE.

Plánování příspěvků na facebooku: Dodavatel zajistí objednateli naplánování až 6-ti příspěvků a zajistí automatickou publikaci naplánovaných příspěvků. Cena za vytvoření balíčku příspěvků viz ceník ZDE.

Telefonické objednávky zákazníků: Dodavatel bude poskytovat telefonickou podporu poptávajícím a zajistí také doporučení na firmu poptávajícím zákazníkům. 

Aktivní zajišťování zákazníků: Zprostředkování zákazníků, kteří samovolně kontaktují dodavatele, zadání poptávky, sezónní nabídky, Facebookové stránky nebo poptávkový formulář zajistíme firmě bez provize.
	

5.1. Každému registrovanému objednateli je vytvořen profil dle čl 3.1. VOP. 

5.2. Dodavatel se zavazuje objednateli, že profil bude vytvořen a zveřejněn nejpozději do 72 hodin od uzavření smlouvy. O vytvoření tohoto profilu bude informovat dodavatel odběratele emailem. 

5.3. Objednatel může provádět změny informací na svém profilu buď telefonicky, emailem nebo přes SMS.

5.4. Změny v profilu provedené objednatelem musí být schváleny dodavatelem. Každou provedenou změnu objednatelem je dodavatel povinen v profilu uvést do 72 hodin, nebo e-mailem objednateli sdělit, že tak v souladu s obchodními podmínkami neučiní. V takovém případě je dodavatel povinen objednateli odůvodnit, proč změny požadované objednatelem neprovedl. 

6. Objednávka služeb

6.1. Smlouvu v souladu s těmito VOP, jejímž předmětem je poskytování služeb dle těchto VOP je objednatel s dodavatelem oprávněn uzavřít ústně nebo písemně. Ústně uzavřenou smlouvou se rozumí smlouva, která byla uzavřena telefonicky. Telefonické hovory jsou výlučně v rozsahu objednávkové části zaznamenávány. Písemně lze uzavřít smlouvu prostřednictvím e-mailu, případně zasláním písemného návrhu objednatelem či dodavatelem, který bude druhé straně řádně doručen a následně jej podepsaný druhá strana doručí straně, které učinila ofertu. Písemně uzavřenou smlouvou se rozumí také smlouva uzavřená v souladu s bodem 6.2. těchto VOP.

6.2. Vyplní-li objednatel elektronický formulář na webové adrese http://estavebnici.cz/pridat-firmu/ a zatrhne – li políčko „Ano, souhlasím s obchodními podmínkami“, je tím uzavřena smlouva v tarifu Professional.

7. Cena

7.1. Cena za zařazení do databáze dle délky uzavřené smlouvy:

Ceník je dostupný ZDE.

7.2. Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou smluvní ceny a toto prodlení je delší než 30 dnů, má dodavatel právo od smlouvy odstoupit. Dodavatel odstoupí od smlouvy tak, že deaktivuje profil objednatele.

7.4. Odstoupením od smlouvy ze strany dodavatele smlouva zaniká. Objednatel je povinen v případě deaktivace profilu uhradit dodavateli jednorázový poplatek z titulu vynaložených administrativních nákladů ve výši 2.000,- Kč.

7.5. DPH bude ke službě účtováno podle zákona o DPH v platném znění.

8. Sankce

8.1. Poruší-li objednatel povinnost zaplatit řádně a včas jakékoli plnění dle této smlouvy, je povinen dodavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení.

8.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na případnou náhradu škody.

8.3. Paušální náklady na telefonickou nebo písemnou upomínku činí 400 Kč za první písemnou upomínku a 600 Kč za druhou písemnou upomínku. Cena je bez DPH.

9. Doba platnosti smlouvy

9.1. Smlouvu dle těchto VOP lze uzavřít výlučně na 12 a 24 měsíců. 

9.2. Smlouva se automaticky prodlužuje o stejnou dobu, na kterou byla uzavřena, ledaže by jedna ze smluvních stran zaslala druhé smluvní straně písemné oznámení, že s prodloužením smlouvy na další období nesouhlasí a to nejpozději 1 měsíc před koncem lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena.

9.3. Smlouva se automaticky prodlužuje pouze jednou, v dalších letech je na dobu neomezenou. Trvá-li objednatel na zveřejnění profilu i nadále, je nutné uzavřít novou smlouvu. Učiní-li objednatel v profilu úpravy i po skončení platnosti smlouvy, má se za to, že akceptuje prodloužení o další období a to takové, na jaké byla uzavřena původní smlouva. 

10. Odstoupení od smlouvy objednatelem

10.1. Objednatel je oprávněn před zaplacením ceny za vytvoření profilu a po zařazení profilu do konkrétního kraje, okresu a města od smlouvy odstoupit.

10.2. V případě postupu dle čl. 10.1. těchto VOP si smluvní strany sjednávají odstupné ve výši 2000 Kč z ceny uzavřené smlouvy. Tento storno poplatek je platný v případě, že ještě nedošlo k první platbě za objednané služby. Stornování prolongace je možné pouze uhrazením částky, která se rovná ceně prolongace. Na storno poplatek se nevztahuje zákon o DPH. 

10.3. Odstupné dle čl. 10.1. a 10.2. je splatné do 5 dnů ode dne, kdy objednatel sdělil dodavateli, že od smlouvy odstupuje a požádal o vystavení poplatku za odstupné.

10.4. Garance vrácení peněz: Objednatel má nárok na vrácení celé částky, pokud mu dodavatel nezajistí po dobu délky poskytování služby alespoň 1 zákazníka. Zde uvedené platí, pokud má zákazník zřízený facebookové stránky, zakoupení balíček s příspěvky a minimálně 1 propagovaný příspěvek, 4 sdílení sezónních nabídek na facebookových stránkách, 1 PR článek , 2x aktualizace fotek (reference, fotky ze zakázek) a předloží dodavateli své účetnictví za předmětné období.

11. Změna všeobecných obchodních podmínek

11.1. Dodavatel není oprávněn měnit obchodní podmínky objednatelům s řádně uzavřenými smlouvami. 

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Ostatní práva a povinnosti mezi objednatelem a dodavatelem se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

12.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 20.06.2019		

Všeobecné obchodní podmínky platné od 25.5.2018

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi dodavatelem a objednateli, kteří uzavřeli smlouvu po datu 25.5.2018.


1. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní společnost READYALL s.r.o.,je obchodní společností jejíž vnitřní poměry se řídí právem České republiky.READYALL s.r.o.,vydává dle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“). 

1.2. Vzájemná práva a povinnosti níže uvedených smluvních stran jsou upraveny těmito VOP a v oblasti osobních údajů dokumentem Zásady ochrany osobních údajů.

2. Smluvní strany

2.1. Dodavatel:     READYALL s.r.o.,
                 IČ: 026 92 490,
                 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
                 sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1,
                 Bankovní spojení: 18020704/5500, účet veden u Raiffeisen Bank a.s.
				 Korespondenční adresa: READYALL s.r.o., Třída Tomáš Bati 87, 760 01 Zlín

2.2. Objednatel: 	fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti uzavře s dodavatelem smlouvu, jejímž předmětem je zveřejnění informací o objednateli, poskytnutí webového prostoru objednateli a vytvoření profilu objednatele na portálu www.estavebnici.cza poskytnutí dalších plnění dle těchto VOP. www.estavebnici.cz je internetový portál, který nabízí webový prostor pro reklamu a propagaci služeb podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, zejména architektům, řemeslníkům, stavebním firmám a dalších podnikatelů, které se zabývají stavební dokumentací, opravami, rekonstrukcemi a stavebními prácemi.

2.3. Objednatel má možnost zvolit objednávku v kategoriích Basic, Professional, Premium. Dle těchto jednotlivých kategorií mu bude poskytnut rozsah služeb.

3. Definice pojmů

3.1. Profilem se rozumí souhrn informací, které jsou zveřejněny dodavatelem o objednateli na portálu www.estavebnici.cz. Zveřejněnými informacemi jsou zejména: jméno a příjmení u fyzické osoby, je-li objednatelem fyzická osoba, název právnické osoby, je-li objednatelem právnická osoba, adresa sídla objednatele nebo jeho provozovna, na které jej mohou navštívit zákazníci, IČ, DIČ, telefonický kontakt - pevná linka, mobilní telefon, odkaz na webové stránky (webový portál), zejména předá-li takový odkaz objednatel dodavateli. V profilu dále může být uvedeno jméno kontaktní osoby, případně ceník, logo a fotografie. V rámci profilu si objednavatel může vkládat slevy na své služby a vystavovat reklamní sdělení a slevové poukazy pro své klienty. V rámci profilu má objednatel právo mít zveřejněn odkaz na mapu. 

3.2. Změnu informací a úpravu vlastního profilu může objednatel učinit pomocí telefonické podpory dodavatele, e-mailem řádně zaslaným dodavateli na adresu info@estavebnici.cz, přihlášením na svůj profil na základě přihlašovacích údajů, nebo SMS zprávou zaslanou na tel. kontakt uvedený v těchto obchodních podmínkách. Nakládání s informacemi, které obsahují osobní údaje, je upraveno dokumentem Zásady ochrany osobních údajů.

3.3. Profil je zařazen do konkrétního kraje dle sídla objednatele, není-li dohodnuto mezi objednatelem a dodavatelem jinak. Umístění profilu do jiných krajů, než je sídlo objednatele, není v základní ceně služby. 

3.4. Vytvořený profil je zařazen do jednoho okresu v kraji, do kterého byl zařazen dle bodu 3.3. těchto VOP, není-li mezi objednatelem a dodavatelem dohodnuto jinak.

3.5. Zařazení dle služby - profil je zařazen do konkrétních služeb, dle dohody dodavatele s objednatelem. V případě, že nastavení objednatel neprovede, zařadí dodavatel objednatele do kategorií dle předmětu podnikání objednatele. Objednatel má právo být zařazen pouze do těch kategorií, ve kterých reálně vykonává činnost a je schopen v místě provozovny nebo sídla poskytnout třetím osobám své služby. Registruje-li se objednatel do kategorie, ve které není schopen poskytnout třetím osobám své služby, považuje se to za hrubé porušení těchto obchodních podmínek.

3.6. Základní službou se rozumí zveřejnění v příslušném kraji dle sídla objednatele, okresech a službách.

3.7. Pozicí se rozumí aktuální pořadí umístění profilu objednatele, a to vždy dle konkrétního kraje, okresu a služby.

3.8. TOPováním se rozumí placená služba, kterou je objednateli zajištěna vždy jedna z 1. – 6. pozice, a to buď dle služby, dle kraje nebo dle okresu. Profily na 1. – 6. pozici jsou pevně určeny a dodavatel je není oprávněn měnit. Aktuální ceny TOPování jsou uvedeny v ceníku, který je dostupný ZDE.

4. Popis služby

4.1. Každému registrovanému objednateli je vytvořen profil dle čl. 3.1. těchto VOP na dohodnuté pozici, tzn. v kraji, okresu a službě. Profil objednatele je zpravidla řazen za poslední zveřejněný profil ostatních zákazníků. Konkrétní pozice může být dále upravena nebo změněna na základě dohody mezi smluvními stranami. 

4.2. Konkrétně určenou pozici není dodavatel bez souhlasu objednatele oprávněn v průběhu poskytování služby měnit, ledaže by tuto pozici zvýšil. Zároveň však platí, že pozice může být změněna tehdy, pokud si v dané službě, kraji, nebo okresu zakoupí jiný objednatel TOPování. 

4.3. Dodavatel nezveřejní informace uvedené objednatelem, jestliže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, v rozporu s dobrými mravy, ohrožují veřejný pořádek nebo jsou způsobilé přivodit dodavateli či třetím osobám škodu, poškodit dobré jméno či dobrou pověst dodavatele či třetích osob, nesouvisí s tématikou portálu www.estavebnici.cz, nebo jinak zasahují do práv třetích osob.

5. Rozsah poskytovaných služeb


Rozsah poskytovaných služeb dodavatelem objednateli dle jednotlivých kategorií spolupráce
					Basic		Professional		Premium
Vizitka					Ano		Ano			Ano

Základní popis				Ano		Ano			Ano

Kompletní popis služeb			Ne 		Ano			Ano
					
Slider *				Ne		Ano			Ano

Logo					Ne		Ano			Ano

Fotografie				Ne		Ano			Ano

Články					Ne		Ano			Ano

Vlastní účet				Ne		Ano			Ano

Editace informací zdarma		Ne		Ano			Ano

Kontaktní formulář			Ne		Ano			Ano

Zadání poptávky				Ne		Ano			Ano

Prodej sezónních nabídek		Ne		Ano			Ano

Vytvoření FB profilu			Ne		Ano			Ano

Plánování příspěvků na FB		Ne		Ano			Ano

Telefonické objednávky 	 		Ne		Ano			Ano

Aktivní zajišťování zákazníků		Ne		Ano			Ano

Navrhování příspěvků			Ne		Ne			Ano

Propagace +				Ne		Ne			Ano

Garance vrácení peněz			Ne		Ne			Ano


Vysvětlivky: 
Vizitka: Vizitka vždy obsahuje název subjektu, telefon, adresa	

Základní popis: Základním popisem se rozumí pouze stručný popis firmy, který může objednatel na profilu zveřejnit

Kompletní popis služeb: Popis služeb objednatele bez omezení délky textu
					
Slider: Dodavatel poskytuje objednateli možnost vložení velkého obrázku na vlastní profil včetně poskytnutí výběru z kvalitních a profesionálních fotografií

Logo: Dodavatel poskytne objednateli v rámci profilu možnost vložení loga

Fotografie: Dodavatel v rámci zde uvedeného poskytne možnost vkládání jakýchkoliv fotografií, vyjma fotografií porušujících práva dodavatele či třetích osob

Články: Dodavatel objednateli vytvoří a poskytne odborné a PR články za zvýhodněné ceny od 500,- Kč za jeden článek.

Vlastní účet: Dodavatel poskytne objednateli možnost přihlášení a editace informací na webovém profilu zákazníka přímo 

Editace informací zdarma: Dodavatel poskytne objednateli možnost zdarma editovat a vkládat informace do profilu

Kontaktní formulář: Kontaktním formulářem umístěným na profilu objednatele se rozumí formulář, který přímo přeposílá dotazy a poptávku jednotlivým zájemcům o služby objednatele.

Zadání poptávky: Poptávka a její zprostředkování Touto službou se dodavatel zavazuje objednateli poskytnout na profilu objednatele formulář, který je označen jako „zadání poptávky“. Prostřednictvím zde uvedeného formuláře si mohou třetí osoby objednat/rezervovat/poptat poptávku/službu. 

Prodej sezónních nabídek: Dodavatel objednateli zajistí poptávku a zprostředkování prodeje sezónních nabídek Touto službou se dodavatel zavazuje objednateli poskytnout na profilu objednatele formulář, který je označen jako „“sezónní nabídka“. Prostřednictvím zde uvedeného formuláře si mohou třetí osoby objednat/rezervovat/poptat sezónní nabídku. 


Vytvoření Facebookového profilu: Dodavatel vytvoří objednateli stránku na sociální síti facebook a zajistí mu vložení základních informací o firmě a základní poradenství o možnostech prezentace na facebooku, včetně vytváření příspěvků v rozmezí 2-6 měsíčně, dle dohody s objednatelem.

Plánování příspěvků na facebooku: Dodavatel zajistí objednateli možnost naplánovat příspěvky až na 3 měsíce dopředu, a zajistí automatickou publikace naplánovaných příspěvků.

Telefonické objednávky zákazníků: Dodavatel bude poskytovat telefonickou podporu poptávajícím a zajistí také doporučení na firmu poptávajícím zákazníkům. 

Aktivní zajišťování zákazníků: Zprostředkování zákazníků, kteří samovolně kontaktují dodavatele, zadání poptávky, sezónní nabídky, Facebookové stránky nebo poptávkový formulář zajistíme firmě bez provize.

Navrhování příspěvků: Dodavatel objednateli vytvoří příspěvky, které bude vkládat na facebookový profil objednatele
	
Propagace +: Zde uvedeným se rozumí intenzivnější zviditelnění objednatele v rámci on-line marketingu, podpora facebookových stránek, TOP pozice, vytvoření lepšího zviditelnění než u varianty PROFESSIONAL.

5.1. Každému registrovanému objednateli je vytvořen profil dle čl 3.1. VOP. 

5.2. Dodavatel se zavazuje objednateli, že profil bude vytvořen a zveřejněn nejpozději do 72 hodin od uzavření smlouvy. O vytvoření tohoto profilu bude informovat dodavatel odběratele emailem. 

5.3. Objednatel může provádět změny informací na svém profilu buď telefonicky, emailem nebo přes SMS.

5.4. Změny v profilu provedené objednatelem musí být schváleny dodavatelem. Každou provedenou změnu objednatelem je dodavatel povinen v profilu uvést do 72 hodin, nebo e-mailem objednateli sdělit, že tak v souladu s obchodními podmínkami neučiní. V takovém případě je dodavatel povinen objednateli odůvodnit, proč změny požadované objednatelem neprovedl. 

6. Objednávka služeb

6.1. Smlouvu v souladu s těmito VOP, jejímž předmětem je poskytování služeb dle těchto VOP je objednatel s dodavatelem oprávněn uzavřít ústně nebo písemně. Ústně uzavřenou smlouvou se rozumí smlouva, která byla uzavřena telefonicky. Telefonické hovory jsou výlučně v rozsahu objednávkové části zaznamenávány. Písemně lze uzavřít smlouvu prostřednictvím e-mailu, případně zasláním písemného návrhu objednatelem či dodavatelem, který bude druhé straně řádně doručen a následně jej podepsaný druhá strana doručí straně, které učinila ofertu. Písemně uzavřenou smlouvou se rozumí také smlouva uzavřená v souladu s bodem 6.2. těchto VOP.

6.2. Vyplní-li objednatel elektronický formulář na webové adrese http://estavebnici.cz/pridat-firmu/ a zatrhne – li políčko „Ano, souhlasím s obchodními podmínkami“, je tím uzavřena roční Smlouva 

7. Cena

7.1. Cena za zařazení do databáze dle délky uzavřené smlouvy:

Ceník je dostupný zde.

7.2. Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou smluvní ceny a toto prodlení je delší než 30 dnů, má dodavatel právo od smlouvy odstoupit. Dodavatel odstoupí od smlouvy tak, že deaktivuje profil objednatele.

7.4. Odstoupením od smlouvy ze strany dodavatele smlouva zaniká. Objednatel je povinen v případě deaktivace profilu uhradit dodavateli jednorázový poplatek z titulu vynaložených administrativních nákladů ve výši 2.000,- Kč.

7.5. DPH bude ke službě účtováno podle zákona o DPH v platném znění.

8. Sankce

8.1. Poruší-li objednatel povinnost zaplatit řádně a včas jakékoli plnění dle této smlouvy, je povinen dodavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení.

8.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na případnou náhradu škody.

8.3. Paušální náklady na telefonickou nebo písemnou upomínku činí 400 Kč za první písemnou upomínku a 600 Kč za druhou písemnou upomínku. 

9. Doba platnosti smlouvy

9.1. Smlouvu dle těchto VOP lze uzavřít výlučně na 12 nebo 24 měsíců. 

9.2. Smlouva se automaticky prodlužuje o stejnou dobu, na kterou byla uzavřena, ledaže by jedna ze smluvních stran zaslala druhé smluvní straně písemné oznámení, že s prodloužením smlouvy na další období nesouhlasí a to nejpozději 1 měsíc před koncem lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena.

9.3. Smlouva se automaticky prodlužuje pouze jednou. Trvá-li objednatel na zveřejnění profilu i nadále, je nutné uzavřít novou smlouvu. Učiní-li objednatel v profilu úpravy i po skončení platnosti smlouvy, má se za to, že akceptuje prodloužení o další období a to takové, na jaké byla uzavřena původní smlouva. 

10. Odstoupení od smlouvy objednatelem

10.1. Objednatel je oprávněn před zaplacením ceny za vytvoření profilu a po zařazení profilu do konkrétního kraje, okresu a města od smlouvy odstoupit.

10.2. V případě postupu dle čl. 10.1. těchto VOP si smluvní strany sjednávají odstupné ve výši 2000 Kč z ceny uzavřené smlouvy. Tento storno poplatek je platný v případě že ještě nedošlo k první platbě za objednané služby. Stornování prolongace je možné pouze uhrazením částky, která se rovná ceně prolongace. 

10.3. Odstupné dle čl. 10.1. a 10.2. je splatné do 5 dnů ode dne, kdy objednatel sdělil dodavateli, že od smlouvy odstupuje a požádal o vystavení poplatku za odstupné.

10.4. Garance vrácení peněz: Objednatel má nárok na vrácení celé částky, pokud mu dodavatel nezajistí po dobu délky poskytování služby alespoň 1 zákazníka. Zde uvedené platí, pokud má zákazník zřízený facebookové stránky, minimálně 1 propagovaný příspěvek, 4 sdílení sezónních nabídek na facebookových stránkách, 1 PR článek , 2x aktualizace fotek (zaslané fotky od zákazníků) a předloží dodavateli své účetnictví za předmětné období.

11. Změna všeobecných obchodních podmínek

11.1. Dodavatel není oprávněn měnit obchodní podmínky objednatelům s řádně uzavřenými smlouvami. 

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Ostatní práva a povinnosti mezi objednatelem a dodavatelem se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

12.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25.5.2018

		

Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.05.2017

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi dodavatelem a objednateli, kteří uzavřeli smlouvu po datu 01.05.2017.


1. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní společnost READYALL s.r.o.,je obchodní společností jejíž vnitřní poměry se řídí právem České republiky.READYALL s.r.o.,vydává dle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“). 

1.2. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti níže uvedených smluvních stran.

2. Smluvní strany

2.1. Dodavatel:     READYALL s.r.o.,
                 IČ: 026 92 490,
                 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
                 sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1,
                 Bankovní spojení: 18020704/5500, účet veden u Raiffeisen Bank a.s.
				 Korespondenční adresa: READYALL s.r.o., Třída Tomáš Bati 87, 760 01 Zlín

2.2. Objednatel: 	fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti uzavře s dodavatelem smlouvu, jejímž předmětem je zveřejnění informací o objednateli, poskytnutí webového prostoru objednateli a vytvoření profilu objednatele na portálu www.estavebnici.cza poskytnutí dalších plnění dle těchto VOP. www.estavebnici.cz je internetový portál, který nabízí webový prostor pro reklamu a propagaci služeb podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, zejména architektům, řemeslníkům, stavebním firmám a dalších podnikatelů, které se zabývají stavební dokumentací, opravami, rekonstrukcemi a stavebními prácemi.

2.3. Objednatel má možnost zvolit objednávku v kategoriích Basic, Professional, Premium. Dle těchto jednotlivých kategorií mu bude poskytnut rozsah služeb.

3. Definice pojmů

3.1. Profilem se rozumí souhrn informací, které jsou zveřejněny dodavatelem o objednateli na portálu www.estavebnici.cz. Zveřejněnými informacemi jsou zejména: jméno a příjmení u fyzické osoby, je-li objednatelem fyzická osoba, název právnické osoby, je-li objednatelem právnická osoba, adresa sídla objednatele nebo jeho provozovna, na které jej mohou navštívit zákazníci, IČ, DIČ, telefonický kontakt - pevná linka, mobilní telefon, odkaz na webové stránky (webový portál), zejména předá-li takový odkaz objednatel dodavateli. V profilu dále může být uvedeno jméno kontaktní osoby, případně ceník, logo a fotografie. V rámci profilu si objednavatel může vkládat slevy na své služby a vystavovat reklamní sdělení a slevové poukazy pro své klienty. V rámci profilu má objednatel právo mít zveřejněn odkaz na mapu. 

3.2. Změnu informací a úpravu vlastního profilu může objednatel učinit pomocí telefonické podpory dodavatele, e-mailem řádně zaslaným dodavateli na adresu info@estavebnici.cz, přihlášením na svůj profil na základě přihlašovacích údajů, nebo SMS zprávou zaslanou na tel. kontakt uvedený v těchto obchodních podmínkách.

3.3. Profil je zařazen do konkrétního kraje dle sídla objednatele, není-li dohodnuto mezi objednatelem a dodavatelem jinak. Umístění profilu do jiných krajů, než je sídlo objednatele, není v základní ceně služby. 

3.4. Vytvořený profil je zařazen do jednoho okresu v kraji, do kterého byl zařazen dle bodu 3.3. těchto VOP, není-li mezi objednatelem a dodavatelem dohodnuto jinak.

3.5. Zařazení dle služby - profil je zařazen do konkrétních služeb, dle dohody dodavatele s objednatelem. V případě, že nastavení objednatel neprovede, zařadí dodavatel objednatele do kategorií dle předmětu podnikání objednatele. Objednatel má právo být zařazen pouze do těch kategorií, ve kterých reálně vykonává činnost a je schopen v místě provozovny nebo sídla poskytnout třetím osobám své služby. Registruje-li se objednatel do kategorie, ve které není schopen poskytnout třetím osobám své služby, považuje se to za hrubé porušení těchto obchodních podmínek.

3.6. Základní službou se rozumí zveřejnění v příslušném kraji dle sídla objednatele, okresech a službách.

3.7. Pozicí se rozumí aktuální pořadí umístění profilu objednatele, a to vždy dle konkrétního kraje, okresu a služby.

3.8. TOPováním se rozumí placená služba, kterou je objednateli zajištěna vždy jedna z 1. – 6. pozice, a to buď dle služby, dle kraje nebo dle okresu. Profily na 1. – 6. pozici jsou pevně určeny a dodavatel je není oprávněn měnit. Aktuální ceny TOPování jsou uvedeny v ceníku, který je dostupný ZDE.

4. Popis služby

4.1. Každému registrovanému objednateli je vytvořen profil dle čl. 3.1. těchto VOP na dohodnuté pozici, tzn. v kraji, okresu a službě. Profil objednatele je zpravidla řazen za poslední zveřejněný profil ostatních zákazníků. Konkrétní pozice může být dále upravena nebo změněna na základě dohody mezi smluvními stranami. 

4.2. Konkrétně určenou pozici není dodavatel bez souhlasu objednatele oprávněn v průběhu poskytování služby měnit, ledaže by tuto pozici zvýšil. Zároveň však platí, že pozice může být změněna tehdy, pokud si v dané službě, kraji, nebo okresu zakoupí jiný objednatel TOPování. 

4.3. Dodavatel nezveřejní informace uvedené objednatelem, jestliže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, v rozporu s dobrými mravy, ohrožují veřejný pořádek nebo jsou způsobilé přivodit dodavateli či třetím osobám škodu, poškodit dobré jméno či dobrou pověst dodavatele či třetích osob, nesouvisí s tématikou portálu www.estavebnici.cz, nebo jinak zasahují do práv třetích osob.

5. Rozsah poskytovaných služeb


Rozsah poskytovaných služeb dodavatelem objednateli dle jednotlivých kategorií spolupráce
					Basic		Professional		Premium
Vizitka					Ano		Ano			Ano

Základní popis				Ano		Ano			Ano

Kompletní popis služeb			Ne 		Ano			Ano
					
Slider *				Ne		Ano			Ano

Logo					Ne		Ano			Ano

Fotografie				Ne		Ano			Ano

Články					Ne		Ano			Ano

Vlastní účet				Ne		Ano			Ano

Editace informací zdarma		Ne		Ano			Ano

Kontaktní formulář			Ne		Ano			Ano

Zadání poptávky				Ne		Ano			Ano

Prodej sezónních nabídek		Ne		Ano			Ano

Vytvoření FB profilu			Ne		Ano			Ano

Plánování příspěvků na FB		Ne		Ano			Ano

Telefonické objednávky 	 		Ne		Ano			Ano

Aktivní zajišťování zákazníků		Ne		Ano			Ano

Navrhování příspěvků			Ne		Ne			Ano

Propagace +				Ne		Ne			Ano

Garance vrácení peněz			Ne		Ne			Ano


Vysvětlivky: 
Vizitka: Vizitka vždy obsahuje název subjektu, telefon, adresa	

Základní popis: Základním popisem se rozumí pouze stručný popis firmy, který může objednatel na profilu zveřejnit

Kompletní popis služeb: Popis služeb objednatele bez omezení délky textu
					
Slider: Dodavatel poskytuje objednateli možnost vložení velkého obrázku na vlastní profil včetně poskytnutí výběru z kvalitních a profesionálních fotografií

Logo: Dodavatel poskytne objednateli v rámci profilu možnost vložení loga

Fotografie: Dodavatel v rámci zde uvedeného poskytne možnost vkládání jakýchkoliv fotografií, vyjma fotografií porušujících práva dodavatele či třetích osob

Články: Dodavatel objednateli vytvoří a poskytne odborné a PR články za zvýhodněné ceny od 500,- Kč za jeden článek.

Vlastní účet: Dodavatel poskytne objednateli možnost přihlášení a editace informací na webovém profilu zákazníka přímo 

Editace informací zdarma: Dodavatel poskytne objednateli možnost zdarma editovat a vkládat informace do profilu

Kontaktní formulář: Kontaktním formulářem umístěným na profilu objednatele se rozumí formulář, který přímo přeposílá dotazy a poptávku jednotlivým zájemcům o služby objednatele.

Zadání poptávky: Poptávka a její zprostředkování Touto službou se dodavatel zavazuje objednateli poskytnout na profilu objednatele formulář, který je označen jako „zadání poptávky“. Prostřednictvím zde uvedeného formuláře si mohou třetí osoby objednat/rezervovat/poptat poptávku/službu. 

Prodej sezónních nabídek: Dodavatel objednateli zajistí poptávku a zprostředkování prodeje sezónních nabídek Touto službou se dodavatel zavazuje objednateli poskytnout na profilu objednatele formulář, který je označen jako „“sezónní nabídka“. Prostřednictvím zde uvedeného formuláře si mohou třetí osoby objednat/rezervovat/poptat sezónní nabídku. 


Vytvoření Facebookového profilu: Dodavatel vytvoří objednateli stránku na sociální síti facebook a zajistí mu vložení základních informací o firmě a základní poradenství o možnostech prezentace na facebooku, včetně vytváření příspěvků v rozmezí 2-6 měsíčně, dle dohody s objednatelem.

Plánování příspěvků na facebooku: Dodavatel zajistí objednateli možnost naplánovat příspěvky až na 3 měsíce dopředu, a zajistí automatickou publikace naplánovaných příspěvků.

Telefonické objednávky zákazníků: Dodavatel bude poskytovat telefonickou podporu poptávajícím a zajistí také doporučení na firmu poptávajícím zákazníkům. 

Aktivní zajišťování zákazníků: Zprostředkování zákazníků, kteří samovolně kontaktují dodavatele, zadání poptávky, sezónní nabídky, Facebookové stránky nebo poptávkový formulář zajistíme firmě bez provize.

Navrhování příspěvků: Dodavatel objednateli vytvoří příspěvky, které bude vkládat na facebookový profil objednatele
	
Propagace +: Zde uvedeným se rozumí intenzivnější zviditelnění objednatele v rámci on-line marketingu, podpora facebookových stránek, TOP pozice, vytvoření lepšího zviditelnění než u varianty PROFESSIONAL.

5.1. Každému registrovanému objednateli je vytvořen profil dle čl 3.1. VOP. 

5.2. Dodavatel se zavazuje objednateli, že profil bude vytvořen a zveřejněn nejpozději do 72 hodin od uzavření smlouvy. O vytvoření tohoto profilu bude informovat dodavatel odběratele emailem. 

5.3. Objednatel může provádět změny informací na svém profilu buď telefonicky, emailem nebo přes SMS.

5.4. Změny v profilu provedené objednatelem musí být schváleny dodavatelem. Každou provedenou změnu objednatelem je dodavatel povinen v profilu uvést do 72 hodin, nebo e-mailem objednateli sdělit, že tak v souladu s obchodními podmínkami neučiní. V takovém případě je dodavatel povinen objednateli odůvodnit, proč změny požadované objednatelem neprovedl. 

6. Objednávka služeb

6.1. Smlouvu v souladu s těmito VOP, jejímž předmětem je poskytování služeb dle těchto VOP je objednatel s dodavatelem oprávněn uzavřít ústně nebo písemně. Ústně uzavřenou smlouvou se rozumí smlouva, která byla uzavřena telefonicky. Telefonické hovory jsou výlučně v rozsahu objednávkové části zaznamenávány. Písemně lze uzavřít smlouvu prostřednictvím e-mailu, případně zasláním písemného návrhu objednatelem či dodavatelem, který bude druhé straně řádně doručen a následně jej podepsaný druhá strana doručí straně, které učinila ofertu. Písemně uzavřenou smlouvou se rozumí také smlouva uzavřená v souladu s bodem 6.2. těchto VOP.

6.2. Vyplní-li objednatel elektronický formulář na webové adrese http://estavebnici.cz/pridat-firmu/ a zatrhne – li políčko „Ano, souhlasím s obchodními podmínkami“, je tím uzavřena roční Smlouva 

7. Cena

7.1. Cena za zařazení do databáze dle délky uzavřené smlouvy:

Ceník je dostupný zde.

7.2. Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou smluvní ceny a toto prodlení je delší než 30 dnů, má dodavatel právo od smlouvy odstoupit. Dodavatel odstoupí od smlouvy tak, že deaktivuje profil objednatele.

7.4. Odstoupením od smlouvy ze strany dodavatele smlouva zaniká. Objednatel je povinen v případě deaktivace profilu uhradit dodavateli jednorázový poplatek z titulu vynaložených administrativních nákladů ve výši 2.000,- Kč.

7.5. DPH bude ke službě účtováno podle zákona o DPH v platném znění.

8. Sankce

8.1. Poruší-li objednatel povinnost zaplatit řádně a včas jakékoli plnění dle této smlouvy, je povinen dodavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení.

8.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na případnou náhradu škody.

8.3. Paušální náklady na telefonickou nebo písemnou upomínku činí 400 Kč za první písemnou upomínku a 600 Kč za druhou písemnou upomínku. 

9. Doba platnosti smlouvy

9.1. Smlouvu dle těchto VOP lze uzavřít výlučně na 12 nebo 24 měsíců. 

9.2. Smlouva se automaticky prodlužuje o stejnou dobu, na kterou byla uzavřena, ledaže by jedna ze smluvních stran zaslala druhé smluvní straně písemné oznámení, že s prodloužením smlouvy na další období nesouhlasí a to nejpozději 1 měsíc před koncem lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena.

9.3. Smlouva se automaticky prodlužuje pouze jednou. Trvá-li objednatel na zveřejnění profilu i nadále, je nutné uzavřít novou smlouvu. Učiní-li objednatel v profilu úpravy i po skončení platnosti smlouvy, má se za to, že akceptuje prodloužení o další období a to takové, na jaké byla uzavřena původní smlouva. 

10. Odstoupení od smlouvy objednatelem

10.1. Objednatel je oprávněn před zaplacením ceny za vytvoření profilu a po zařazení profilu do konkrétního kraje, okresu a města od smlouvy odstoupit.

10.2. V případě postupu dle čl. 10.1. těchto VOP si smluvní strany sjednávají odstupné ve výši 2000 Kč z ceny uzavřené smlouvy. Tento storno poplatek je platný v případě že ještě nedošlo k první platbě za objednané služby. Stornování prolongace je možné pouze uhrazením částky, která se rovná ceně prolongace. 

10.3. Odstupné dle čl. 10.1. a 10.2. je splatné do 5 dnů ode dne, kdy objednatel sdělil dodavateli, že od smlouvy odstupuje a požádal o vystavení poplatku za odstupné.

10.4. Garance vrácení peněz: Objednatel má nárok na vrácení celé částky, pokud mu dodavatel nezajistí po dobu délky poskytování službyalespoň 1 zákazníka. Zde uvedené platí, pokud má zákazník zřízeny facebookové stránky, minimálně 1 propagovaný příspěvek, 4 sdílení sezónních nabídek na facebookových stránkách, 1 PR článek, účetnictví, , 2x aktualizace fotek (zaslané fotky od zákazníků) a předloží dodavateli své účetnictví za předmětné období.

11. Změna všeobecných obchodních podmínek

11.1. Dodavatel není oprávněn měnit obchodní podmínky objednatelům s řádně uzavřenými smlouvami. 

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Ostatní práva a povinnosti mezi objednatelem a dodavatelem se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

12.2. Uzavřením smlouvy souhlasí objednatel se zasíláním obchodních sdělení.

12.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.05.2017

		

Všeobecné obchodní podmínky platné od 3.11.2016

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi dodavatelem a objednateli, kteří uzavřeli smlouvu po datu 3.11.2016.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní společnost MDK - servis s.r.o. je obchodní společností jejíž vnitřní poměry se řídí právem České republiky.MDK - servis s.r.o. vydává dle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“). 

1.2. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti níže uvedených smluvních stran.

2. Smluvní strany

2.1. Dodavatel:     	 MDK – servis s.r.o.
                 IČ: 29214777,
                 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně,
                 sídlem Zlín – Malenovice, třída 3.května 325, 76302,
                 Bankovní spojení: 45259999/5500, účet veden u Raiffeisen Bank a.s.
								 
Korespondenční adresa: MDK - servis s.r.o., Třída Tomáš Bati 87, 760 01 Zlín
	
2.2. Objednatel: 	fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti uzavře s dodavatelem smlouvu, jejímž předmětem je zveřejnění informací o objednateli, poskytnutí webového prostoru objednateli a vytvoření profilu objednatele na portálu www.estavebnici.cz a poskytnutí dalších plnění dle těchto VOP. www.estavebnici.cz je internetový portál, který nabízí webový prostor pro reklamu a propagaci služeb podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, zejména architektům, řemeslníkům, stavebním firmám a dalších podnikatelů, které se zabývají stavební dokumentací, opravami, rekonstrukcemi a stavebními prácemi.

2.3. Objednatel má možnost zvolit objednávku v kategoriích Basic, Professional, Premium. Dle těchto jednotlivých kategorií mu bude poskytnut rozsah služeb.

3. Definice pojmů

3.1. Profilem se rozumí souhrn informací, které jsou zveřejněny dodavatelem o objednateli na portálu www.estavebnici.cz. Zveřejněnými informacemi jsou zejména: jméno a příjmení u fyzické osoby, je-li objednatelem fyzická osoba, název právnické osoby, je-li objednatelem právnická osoba, adresa sídla objednatele nebo jeho provozovna, na které jej mohou navštívit zákazníci, IČ, DIČ, telefonický kontakt - pevná linka, mobilní telefon, odkaz na webové stránky (webový portál), zejména předá-li takový odkaz objednatel dodavateli. V profilu dále může být uvedeno jméno kontaktní osoby, případně ceník, logo a fotografie. V rámci profilu si objednavatel může vkládat slevy na své služby a vystavovat reklamní sdělení a slevové poukazy pro své klienty. V rámci profilu má objednatel právo mít zveřejněn odkaz na mapu. 

3.2. Změnu informací a úpravu vlastního profilu může objednatel učinit pomocí telefonické podpory dodavatele, e-mailem řádně zaslaným dodavateli na adresu info@estavebnici.cz, přihlášením na svůj profil na základě přihlašovacích údajů, nebo SMS zprávou zaslanou na tel. kontakt uvedený v těchto obchodních podmínkách. 

3.3. Profil je zařazen do konkrétního kraje dle sídla objednatele, není-li dohodnuto mezi objednatelem a dodavatelem jinak. Umístění profilu do jiných krajů, než je sídlo objednatele, není v základní ceně služby. 

3.4. Vytvořený profil je zařazen do jednoho okresu v kraji, do kterého byl zařazen dle bodu 3.3. těchto VOP, není-li mezi objednatelem a dodavatelem dohodnuto jinak.

3.5. Zařazení dle služby - profil je zařazen do konkrétních služeb, dle dohody dodavatele s objednatelem. V případě, že nastavení objednatel neprovede, zařadí dodavatel objednatele do kategorií dle předmětu podnikání objednatele. Objednatel má právo být zařazen pouze do těch kategorií, ve kterých reálně vykonává činnost a je schopen v místě provozovny nebo sídla poskytnout třetím osobám své služby. Registruje-li se objednatel do kategorie, ve které není schopen poskytnout třetím osobám své služby, považuje se to za hrubé porušení těchto obchodních podmínek.

3.6. Základní službou se rozumí zveřejnění v příslušném kraji dle sídla objednatele, okresech a službách.

3.7. Pozicí se rozumí aktuální pořadí umístění profilu objednatele, a to vždy dle konkrétního kraje, okresu a služby.

3.8. TOPováním se rozumí placená služba, kterou je objednateli zajištěna vždy jedna z 1. – 6. pozice, a to buď dle služby, dle kraje nebo dle okresu. Profily na 1. – 6. pozici jsou pevně určeny a dodavatel je není oprávněn měnit. Aktuální ceny TOPování jsou uvedeny v ceníku, který je dostupný ZDE.

4. Popis služby

4.1. Každému registrovanému objednateli je vytvořen profil dle čl. 3.1. těchto VOP na dohodnuté pozici, tzn. v kraji, okresu a službě. Profil objednatele je zpravidla řazen za poslední zveřejněný profil ostatních zákazníků. Konkrétní pozice může být dále upravena nebo změněna na základě dohody mezi smluvními stranami. 

4.2. Konkrétně určenou pozici není dodavatel bez souhlasu objednatele oprávněn v průběhu poskytování služby měnit, ledaže by tuto pozici zvýšil. Zároveň však platí, že pozice může být změněna tehdy, pokud si v dané službě, kraji, nebo okresu zakoupí jiný objednatel TOPování. 

4.3. Dodavatel nezveřejní informace uvedené objednatelem, jestliže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, v rozporu s dobrými mravy, ohrožují veřejný pořádek nebo jsou způsobilé přivodit dodavateli či třetím osobám škodu, poškodit dobré jméno či dobrou pověst dodavatele či třetích osob, nesouvisí s tématikou portálu www.estavebnici.cz, nebo jinak zasahují do práv třetích osob.

5. Rozsah poskytovaných služeb

Rozsah poskytovaných služeb dodavatelem objednateli dle jednotlivých kategorií spolupráce
					Basic		Professional		Premium
Vizitka					Ano		Ano			Ano

Základní popis				Ano		Ano			Ano

Kompletní popis služeb			Ne 		Ano			Ano
					
Slider *				Ne		Ano			Ano

Logo					Ne		Ano			Ano

Fotografie				Ne		Ano			Ano

Články					Ne		Ano			Ano

Vlastní účet				Ne		Ano			Ano

Editace informací zdarma		Ne		Ano			Ano

Kontaktní formulář			Ne		Ano			Ano

Zadání poptávky				Ne		Ano			Ano

Prodej sezónních nabídek		Ne		Ano			Ano

Vytvoření FB profilu			Ne		Ano			Ano

Plánování příspěvků na FB		Ne		Ano			Ano

Telefonické objednávky 	 		Ne		Ano			Ano

Aktivní zajišťování zákazníků		Ne		Ano			Ano

Navrhování příspěvků			Ne		Ne			Ano

Propagace +				Ne		Ne			Ano

Garance vrácení peněz			Ne		Ne			Ano


Vysvětlivky: 
Vizitka: Vizitka vždy obsahuje název subjektu, telefon, adresa	

Základní popis: Základním popisem se rozumí pouze stručný popis firmy, který může objednatel na profilu zveřejnit

Kompletní popis služeb: Popis služeb objednatele bez omezení délky textu
					
Slider: Dodavatel poskytuje objednateli možnost vložení velkého obrázku na vlastní profil včetně poskytnutí výběru z kvalitních a profesionálních fotografií

Logo: Dodavatel poskytne objednateli v rámci profilu možnost vložení loga

Fotografie: Dodavatel v rámci zde uvedeného poskytne možnost vkládání jakýchkoliv fotografií, vyjma fotografií porušujících práva dodavatele či třetích osob

Články: Dodavatel objednateli vytvoří a poskytne odborné a PR články za zvýhodněné ceny od 500,- Kč za jeden článek.

Vlastní účet: Dodavatel poskytne objednateli možnost přihlášení a editace informací na webovém profilu zákazníka přímo 

Editace informací zdarma: Dodavatel poskytne objednateli možnost zdarma editovat a vkládat informace do profilu

Kontaktní formulář: Kontaktním formulářem umístěným na profilu objednatele se rozumí formulář, který přímo přeposílá dotazy a poptávku jednotlivým zájemcům o služby objednatele.

Zadání poptávky: Poptávka a její zprostředkování Touto službou se dodavatel zavazuje objednateli poskytnout na profilu objednatele formulář, který je označen jako „zadání poptávky“. Prostřednictvím zde uvedeného formuláře si mohou třetí osoby objednat/rezervovat/poptat poptávku/službu. 

Prodej sezónních nabídek: Dodavatel objednateli zajistí poptávku a zprostředkování prodeje sezónních nabídek Touto službou se dodavatel zavazuje objednateli poskytnout na profilu objednatele formulář, který je označen jako „“sezónní nabídka“. Prostřednictvím zde uvedeného formuláře si mohou třetí osoby objednat/rezervovat/poptat sezónní nabídku. 


Vytvoření Facebookového profilu: Dodavatel vytvoří objednateli stránku na sociální síti facebook a zajistí mu vložení základních informací o firmě a základní poradenství o možnostech prezentace na facebooku, včetně vytváření příspěvků v rozmezí 2-6 měsíčně, dle dohody s objednatelem.

Plánování příspěvků na facebooku: Dodavatel zajistí objednateli možnost naplánovat příspěvky až na 3 měsíce dopředu, a zajistí automatickou publikace naplánovaných příspěvků.

Telefonické objednávky zákazníků: Dodavatel bude poskytovat telefonickou podporu poptávajícím a zajistí také doporučení na firmu poptávajícím zákazníkům. 

Aktivní zajišťování zákazníků: Zprostředkování zákazníků, kteří samovolně kontaktují dodavatele, zadání poptávky, sezónní nabídky, Facebookové stránky nebo poptávkový formulář zajistíme firmě bez provize.

Navrhování příspěvků: Dodavatel objednateli vytvoří příspěvky, které bude vkládat na facebookový profil objednatele
	
Propagace +: Zde uvedeným se rozumí intenzivnější zviditelnění objednatele v rámci on-line marketingu, podpora facebookových stránek, TOP pozice, vytvoření lepšího zviditelnění než u varianty PROFESSIONAL.

5.1. Každému registrovanému objednateli je vytvořen profil dle čl 3.1. VOP. 

5.2. Dodavatel se zavazuje objednateli, že profil bude vytvořen a zveřejněn nejpozději do 72 hodin od uzavření smlouvy. O vytvoření tohoto profilu bude informovat dodavatel odběratele emailem. 

5.3. Objednatel může provádět změny informací na svém profilu buď telefonicky, emailem nebo přes SMS.

5.4. Změny v profilu provedené objednatelem musí být schváleny dodavatelem. Každou provedenou změnu objednatelem je dodavatel povinen v profilu uvést do 72 hodin, nebo e-mailem objednateli sdělit, že tak v souladu s obchodními podmínkami neučiní. V takovém případě je dodavatel povinen objednateli odůvodnit, proč změny požadované objednatelem neprovedl. 

6. Objednávka služeb

6.1. Smlouvu v souladu s těmito VOP, jejímž předmětem je poskytování služeb dle těchto VOP je objednatel s dodavatelem oprávněn uzavřít ústně nebo písemně. Ústně uzavřenou smlouvou se rozumí smlouva, která byla uzavřena telefonicky. Telefonické hovory jsou výlučně v rozsahu objednávkové části zaznamenávány. Písemně lze uzavřít smlouvu prostřednictvím e-mailu, případně zasláním písemného návrhu objednatelem či dodavatelem, který bude druhé straně řádně doručen a následně jej podepsaný druhá strana doručí straně, které učinila ofertu. Písemně uzavřenou smlouvou se rozumí také smlouva uzavřená v souladu s bodem 6.2. těchto VOP.

6.2. Vyplní-li objednatel elektronický formulář na webové adrese https://www.estavebnici.cz/pridat-firmu a zatrhne – li políčko „Ano, souhlasím s obchodními podmínkami“, je tím uzavřena roční Smlouva 

7. Cena

7.1. Cena za zařazení do databáze dle délky uzavřené smlouvy:

Ceník je dostupný zde.

7.2. Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou smluvní ceny a toto prodlení je delší než 30 dnů, má dodavatel právo od smlouvy odstoupit. Dodavatel odstoupí od smlouvy tak, že deaktivuje profil objednatele.

7.4. Odstoupením od smlouvy ze strany dodavatele smlouva zaniká. Objednatel je povinen v případě deaktivace profilu uhradit dodavateli jednorázový poplatek z titulu vynaložených administrativních nákladů ve výši 2.000,- Kč.

8. Sankce

8.1. Poruší-li objednatel povinnost zaplatit řádně a včas jakékoli plnění dle této smlouvy, je povinen dodavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení.

8.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na případnou náhradu škody.

8.3. Paušální náklady na telefonickou nebo písemnou upomínku činí 400 Kč za první písemnou upomínku a 600 Kč za druhou písemnou upomínku. 

9. Doba platnosti smlouvy

9.1. Smlouvu dle těchto VOP lze uzavřít výlučně na 12 nebo 24 měsíců. 

9.2. Smlouva se automaticky prodlužuje o stejnou dobu, na kterou byla uzavřena, ledaže by jedna ze smluvních stran zaslala druhé smluvní straně písemné oznámení, že s prodloužením smlouvy na další období nesouhlasí a to nejpozději 1 měsíc před koncem lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena.

9.3. Smlouva se automaticky prodlužuje pouze jednou. Trvá-li objednatel na zveřejnění profilu i nadále, je nutné uzavřít novou smlouvu. Učiní-li objednatel v profilu úpravy i po skončení platnosti smlouvy, má se za to, že akceptuje prodloužení o další období a to takové, na jaké byla uzavřena původní smlouva. 

10. Odstoupení od smlouvy objednatelem

10.1. Objednatel je oprávněn před zaplacením ceny za vytvoření profilu a po zařazení profilu do konkrétního kraje, okresu a města od smlouvy odstoupit.

10.2. V případě postupu dle čl. 10.1. těchto VOP si smluvní strany sjednávají odstupné ve výši 2000 Kč z ceny uzavřené smlouvy. Tento storno poplatek je platný v případě že ještě nedošlo k první platbě za objednané služby. Stornování prolongace je možné pouze uhrazením částky, která se rovná ceně prolongace. 

10.3. Odstupné dle čl. 10.1. a 10.2. je splatné do 5 dnů ode dne, kdy objednatel sdělil dodavateli, že od smlouvy odstupuje a požádal o vystavení poplatku za odstupné.

10.4. Garance vrácení peněz: Objednatel má nárok na vrácení celé částky, pokud mu dodavatel nezajistí po dobu délky poskytování službyalespoň 1 zákazníka. Zde uvedené platí, pokud má zákazník zřízeny facebookové stránky, minimálně 1 propagovaný příspěvek, 4 sdílení sezónních nabídek na facebookových stránkách, 1 PR článek, účetnictví, , 2x aktualizace fotek (zaslané fotky od zákazníků) a předloží dodavateli své účetnictví za předmětné období.

11. Změna všeobecných obchodních podmínek

11.1. Dodavatel není oprávněn měnit obchodní podmínky objednatelům s řádně uzavřenými smlouvami. 

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Ostatní práva a povinnosti mezi objednatelem a dodavatelem se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

12.2. Uzavřením smlouvy souhlasí objednatel se zasíláním obchodních sdělení.

12.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.05.2016

		

Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.05.2016

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi dodavatelem a objednateli, kteří uzavřeli smlouvu po datu 01.05.2016.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní společnost READYALL s.r.o. je obchodní společností jejíž vnitřní poměry se řídí právem České republiky. READYALL s.r.o. vydává dle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“). 

1.2. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti níže uvedených smluvních stran.

2. Smluvní strany

2.1. Dodavatel:        READYALL s.r.o.,
                        IČ: 026 92 490,
                         zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
                        sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1,
                         Bankovní spojení: 18020704 / 5500, účet veden u Raiffeisenbank a.s.
             
             Korespondenční adresa: READYALL s.r.o., Třída Tomáš Bati 87, 760 01 Zlín

2.2. Objednatel: 	fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti uzavře s dodavatelem smlouvu, jejímž předmětem je zveřejnění informací o objednateli, poskytnutí webového prostoru objednateli a vytvoření profilu objednatele na portálu www.Looklike.cz a poskytnutí dalších plnění dle těchto VOP. www.Looklike.cz je internetový portál, který nabízí webový prostor pro reklamu a propagaci služeb podnikajícím fyzickým a právnickým osobám.
2.3. Objednatel má možnost zvolit objednávku v kategoriích Basic, Professional, Premium. Dle těchto jednotlivých kategorií mu bude poskytnut rozsah služeb.

3. Definice pojmů

3.1. Profilem se rozumí souhrn informací, které jsou zveřejněny dodavatelem o objednateli na portálu www.Looklike.cz. Zveřejněnými informacemi jsou zejména: jméno a příjmení u fyzické osoby, je-li objednatelem fyzická osoba, název právnické osoby, je-li objednatelem právnická osoba, adresa sídla objednatele nebo jeho provozovna, na které jej mohou navštívit zákazníci, IČ, DIČ, telefonický kontakt - pevná linka, mobilní telefon, odkaz na webové stránky (webový portál), zejména předá-li takový odkaz objednatel dodavateli. V profilu dále může být uvedeno jméno kontaktní osoby, případně ceník, logo a fotografie. V rámci profilu si objednavatel může vkládat slevy na své služby a vystavovat reklamní sdělení a slevové poukazy pro své klienty. V rámci profilu má objednatel právo mít zveřejněn odkaz na mapu. 

3.2. Změnu informací a úpravu vlastního profilu může objednatel učinit pomocí telefonické podpory dodavatele, e-mailem řádně zaslaným dodavateli na adresu info@looklike.cz, přihlášením na svůj profil na základě přihlašovacích údajů, nebo SMS zprávou zaslanou na tel. kontakt uvedený v těchto obchodních podmínkách. 

3.3. Profil je zařazen do konkrétního kraje dle sídla objednatele, není-li dohodnuto mezi objednatelem a dodavatelem jinak. Umístění profilu do jiných krajů, než je sídlo objednatele, není v základní ceně služby. 

3.4. Vytvořený profil je zařazen do jednoho okresu v kraji, do kterého byl zařazen dle bodu 3.3. těchto VOP, není-li mezi objednatelem a dodavatelem dohodnuto jinak.

3.5. Zařazení dle služby - profil je zařazen do konkrétních služeb, dle dohody dodavatele s objednatelem. V případě, že nastavení objednatel neprovede, zařadí dodavatel objednatele do kategorií dle předmětu podnikání objednatele. Objednatel má právo být zařazen pouze do těch kategorií, ve kterých reálně vykonává činnost a je schopen v místě provozovny nebo sídla poskytnout třetím osobám své služby. Registruje-li se objednatel do kategorie, ve které není schopen poskytnout třetím osobám své služby, považuje se to za hrubé porušení těchto obchodních podmínek.

3.6. Základní službou se rozumí zveřejnění v příslušném kraji dle sídla objednatele, okresech a službách.

3.7. Pozicí se rozumí aktuální pořadí umístění profilu objednatele, a to vždy dle konkrétního kraje, okresu a služby.

3.8. TOPováním se rozumí placená služba, kterou je objednateli zajištěna vždy jedna z 1. – 6. pozice, a to buď dle služby, dle kraje nebo dle okresu. Profily na 1. – 6. pozici jsou pevně určeny a dodavatel je není oprávněn měnit. Aktuální ceny TOPování jsou uvedeny v ceníku, který je dostupný ZDE.

4. Popis služby

4.1. Každému registrovanému objednateli je vytvořen profil dle čl. 3.1. těchto VOP na dohodnuté pozici, tzn. v kraji, okresu a službě. Profil objednatele je zpravidla řazen za poslední zveřejněný profil ostatních zákazníků. Konkrétní pozice může být dále upravena nebo změněna na základě dohody mezi smluvními stranami. 

4.2. Konkrétně určenou pozici není dodavatel bez souhlasu objednatele oprávněn v průběhu poskytování služby měnit, ledaže by tuto pozici zvýšil. Zároveň však platí, že pozice může být změněna tehdy, pokud si v dané službě, kraji, nebo okresu zakoupí jiný objednatel TOPování. 

4.3. Dodavatel nezveřejní informace uvedené objednatelem, jestliže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, v rozporu s dobrými mravy, ohrožují veřejný pořádek nebo jsou způsobilé přivodit dodavateli či třetím osobám škodu, poškodit dobré jméno či dobrou pověst dodavatele či třetích osob, nesouvisí s tématikou portálu www.Looklike.cz, nebo jinak zasahují do práv třetích osob.

5. Rozsah poskytovaných služeb

Rozsah poskytovaných služeb dodavatelem objednateli dle jednotlivých kategorií spolupráce
					Basic		Professional		Premium
Vizitka					Ano		Ano			Ano

Základní popis				Ano		Ano			Ano

Kompletní popis služeb			Ne 		Ano			Ano
					
Slider *				Ne		Ano			Ano

Logo					Ne		Ano			Ano

Fotografie				Ne		Ano			Ano

Články					Ne		Ano			Ano

Vlastní účet				Ne		Ano			Ano

Editace informací zdarma		Ne		Ano			Ano

Kontaktní formulář			Ne		Ano			Ano

Prodej dárkových poukazů		Ne		Ano			Ano

Prodej sezónních nabídek		Ne		Ano			Ano

Vytvoření FB profilu			Ne		Ano			Ano

Plánování příspěvků na FB		Ne		Ano			Ano

Telefonické objednávky zákazníků	Ne		Ano			Ano

Aktivní zajišťování zákazníků		Ne		Ano			Ano

Navrhování příspěvků			Ne		Ne			Ano

Propagace +				Ne		Ne			Ano

Garance vrácení peněz			Ne		Ne			Ano


Vysvětlivky: 
Vizitka: Vizitka vždy obsahuje název subjektu, telefon, adresa	

Základní popis: Základním popisem se rozumí pouze stručný popis firmy, který může objednatel na profilu zveřejnit

Kompletní popis služeb: Popis služeb objednatele bez omezení délky textu
					
Slider: Dodavatel poskytuje objednateli možnost vložení velkého obrázku na vlastní profil včetně poskytnutí výběru z kvalitních a profesionálních fotografií

Logo: Dodavatel poskytne objednateli v rámci profilu možnost vložení loga

Fotografie: Dodavatel v rámci zde uvedeného poskytne možnost vkládání jakýchkoliv fotografií, vyjma fotografií porušujících práva dodavatele či třetích osob

Články: Dodavatel objednateli vytvoří a poskytne odborné a PR články za zvýhodněné ceny od 500,- Kč za jeden článek. 

Vlastní účet: Dodavatel poskytne objednateli možnost přihlášení a editace informací na webovém profilu zákazníka přímo 

Editace informací zdarma: Dodavatel poskytne objednateli možnost zdarma editovat a vkládat informace do profilu

Kontaktní formulář: Kontaktním formulářem umístěným na profilu objednatele se rozumí formulář, který přímo přeposílá dotazy a poptávku jednotlivým zájemcům o služby objednatele.

Prodej dárkových poukazů: Poptávka a zprostředkování prodeje dárkových poukazů Touto službou se dodavatel zavazuje objednateli poskytnout na profilu objednatele formulář, který je označen jako „dárkový poukaz“. Prostřednictvím zde uvedeného formuláře si mohou třetí osoby objednat/rezervovat/poptat dárkový poukaz. 

Prodej sezónních nabídek: Dodavatel objednateli zajistí poptávka a zprostředkování prodeje sezónních nabídek Touto službou se dodavatel zavazuje objednateli poskytnout na profilu objednatele formulář, který je označen jako „“sezónní nabídka“. Prostřednictvím zde uvedeného formuláře si mohou třetí osoby objednat/rezervovat/poptat dárkový poukaz. 

Vytvoření Facebookového profilu: Dodavatel vytvoří objednateli stránku na sociální síti facebook a zajistí mu vložení základních informací o firmě a základní poradenství o možnostech prezentace na facebooku, včetně vytváření příspěvků v rozmezí 2-6 měsíčně, dle dohody s objednatelem.

Plánování příspěvků na facebooku: Dodavatel zajistí objednateli možnost naplánovat příspěvky až na 3 měsíce dopředu, a zajistí automatickou publikace naplánovaných příspěvků.

Telefonické objednávky zákazníků: Dodavatel bude poskytovat telefonickou podporu poptávajícím a zajistí také doporučení firmy poptávajícím zákazníkům. 

Aktivní zajišťování zákazníků: Zprostředkování zákazníků, kteří samovolně kontaktují dodavatele, dárkové poukazy, sezónní nabídky, Facebookové stránky nebo poptávkový formulář zajistíme firmě bez provize.

Navrhování příspěvků: Dodavatel objednateli vytvoří příspěvky, které bude vkládat na facebookový profil objednatele
	
Propagace +: Zde uvedeným se rozumí intenzivnější zviditelnění objednatele v rámci on-line marketingu, podpora facebookových stránek, TOP pozice, vytvoření lepšího zviditelnění než u varianty PROFESSIONAL.

5.1. Každému registrovanému objednateli je vytvořen profil dle čl 3.1. VOP. 

5.2. Dodavatel se zavazuje objednateli, že profil bude vytvořen a zveřejněn nejpozději do 72 hodin od uzavření smlouvy. O vytvoření tohoto profilu bude informovat dodavatel odběratele emailem. 

5.3. Objednatel může provádět změny informací na svém profilu buď telefonicky, emailem nebo přes SMS.

5.4. Změny v profilu provedené objednatelem musí být schváleny dodavatelem. Každou provedenou změnu objednatelem je dodavatel povinen v profilu uvést do 72 hodin, nebo e-mailem objednateli sdělit, že tak v souladu s obchodními podmínkami neučiní. V takovém případě je dodavatel povinen objednateli odůvodnit, proč změny požadované objednatelem neprovedl.

6. Objednávka služeb

6.1. Smlouvu v souladu s těmito VOP, jejímž předmětem je poskytování služeb dle těchto VOP je objednatel s dodavatelem oprávněn uzavřít ústně nebo písemně. Ústně uzavřenou smlouvou se rozumí smlouva, která byla uzavřena telefonicky. Telefonické hovory jsou výlučně v rozsahu objednávkové části zaznamenávány. Písemně lze uzavřít smlouvu prostřednictvím e-mailu, případně zasláním písemného návrhu objednatelem či dodavatelem, který bude druhé straně řádně doručen a následně jej podepsaný druhá strana doručí straně, které učinila ofertu. Písemně uzavřenou smlouvou se rozumí také smlouva uzavřená v souladu s bodem 6.2. těchto VOP.

6.2. Vyplní-li objednatel elektronický formulář na webové adrese https://www.looklike.cz/pridat-firmu a zatrhne – li políčko „Ano, souhlasím s obchodními podmínkami“, je tím uzavřena roční Smlouva v kategorii Professional za částku 3.900,- Kč.

7. Cena

7.1. Cena za zařazení do databáze dle délky uzavřené smlouvy:

Ceník je dostupný zde.

7.2. Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou smluvní ceny a toto prodlení je delší než 30 dnů, má dodavatel právo od smlouvy odstoupit. Dodavatel odstoupí od smlouvy tak, že deaktivuje profil objednatele.

7.4. Odstoupením od smlouvy ze strany dodavatele smlouva zaniká. Objednatel je povinen v případě deaktivace profilu uhradit dodavateli jednorázový poplatek z titulu vynaložených administrativních nákladů ve výši 2.000,- Kč. 

8. Sankce

8.1. Poruší-li objednatel povinnost zaplatit řádně a včas jakékoli plnění dle této smlouvy, je povinen dodavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení.

8.2.  Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na případnou náhradu škody.

8.3. Paušální náklady na telefonickou nebo písemnou upomínku činí 400 Kč za první písemnou upomínku a 600 Kč za druhou písemnou upomínku. 

9. Doba platnosti smlouvy

9.1. Smlouvu dle těchto VOP lze uzavřít výlučně na 12 nebo 24 měsíců. 

9.2. Smlouva se automaticky prodlužuje o stejnou dobu, na kterou byla uzavřena, ledaže by jedna ze smluvních stran zaslala druhé smluvní straně písemné oznámení, že s prodloužením smlouvy na další období nesouhlasí a to nejpozději 1 měsíc před koncem lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena.

9.3. Smlouva se automaticky prodlužuje pouze jednou. Trvá-li objednatel na zveřejnění profilu i nadále, je nutné uzavřít novou smlouvu. Učiní-li objednatel v profilu úpravy i po skončení platnosti smlouvy, má se za to, že akceptuje prodloužení o další období a to takové, na jaké byla uzavřena původní smlouva. 

10. Odstoupení od smlouvy objednatelem

10.1. Objednatel je oprávněn před zaplacením ceny za vytvoření profilu a po zařazení profilu do konkrétního kraje, okresu a města od smlouvy odstoupit.

10.2. V případě postupu dle čl. 10.1. těchto VOP si smluvní strany sjednávají odstupné ve výši 2000 Kč z ceny uzavřené smlouvy. Tento storno poplatek je platný v případě že ještě nedošlo k první platbě za objednané služby. Stornování prolongace je možné pouze uhrazením částky, která se rovná ceně prolongace. 

10.3. Odstupné dle čl. 10.1. a 10.2. je splatné do 5 dnů ode dne, kdy objednatel sdělil dodavateli, že od smlouvy odstupuje a požádal o vystavení poplatku za odstupné.

10.4. Garance vrácení peněz: Objednatel má nárok na vrácení celé částky, pokud mu dodavatel nezajistí po dobu délky poskytování služby alespoň 1 zákazníka. Zde uvedené platí, pokud má zákazník zřízeny facebookové stránky, minimálně 1 propagovaný příspěvek, 4 sdílení dárkových poukazů na facebookových stránkách, 1 PR článek, účetnictví, , 2x aktualizace fotek (zaslané fotky od zákazníků) a předloží dodavateli své účetnictví za předmětné období.

11. Změna všeobecných obchodních podmínek

11.1. Dodavatel není oprávněn měnit obchodní podmínky objednatelům s řádně uzavřenými smlouvami. 

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Ostatní práva a povinnosti mezi objednatelem a dodavatelem se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

12.2. Uzavřením smlouvy souhlasí objednatel se zasíláním obchodních sdělení.

12.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.05.2016
		

zde nás můžete sledovat na facebooku